Dokumenti
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Amatas novada Skujenes pagastā

03.02.2011.                                                                          Nr.7

Kārtība, kādā izglītības iestāde reģistrē izglītojamo skolas apmeklējumu 
Izdota saskaņā ar
LR MK 01.02.2011. noteikumu
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai
 valsts iestādes, ja izglītojamaisbez attaisnojoša
 iemesla neapmeklē izglītības iestādi
Nr.89 4.punktu

1.      Katru dienu atbilstoši mācību stundu sarakstam mācību priekšmeta skolotājs e-klases sistēmā (pirmsskolas grupā - grupas skolotājs -  žurnālā) veic atbilstošu ierakstu par izglītojamā ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē (turpmāk tekstā  - skola).
2.      Ja izglītojamais nevar apmeklēt skolu, vecāki (aizbildnis) informē klases audzinātāju (grupas skolotāju) par bērna neierašanās iemeslu. Ja klases audzinātājs (grupas skolotājs) nav pieejams, tad vecāki (aizbildnis) informē skolas administrācijas pārstāvi vai attiecīgās mācību dienas  mācību priekšmeta skolotāju.
3.      Vecāki (aizbildnis) informāciju par bērna neierašanās iemeslu informē klases audzinātāju vai citu 2.punktā minēto personu, norādot bērna vārdu, uzvārdu:
3.1.   Piezvanot pa tālruni 64125809 vai klases audzinātājam (grupas skolotājam);
3.2.   Nosūtot īsziņu – 29491485 direktorei vai klases audzinātājam (grupas skolotājam);
3.3.   Nosūtot e-pasta vēstuli: sermuksi7@inbox.lv vai e-klases sistēmā;
3.4.   Iesniedzot rakstveida iesniegumu klases audzinātājam (grupas skolotājam);
3.5.   Citā abām pusēm pieņemamā veidā.
4.      Ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu vai nav ieradies uz mācību stundas (nodarbības) sākumu un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs (grupas skolotājs), mācību priekšmeta skolotājs vai administrācija, informē bērna vecākus nekavējoties jebkurā iespējamā veidā, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.
5.      Ja izglītojamais vairāk nekā trīs dienas nav apmeklējis skolu pirmsskolas grupā vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī pamatskolas klasēs un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skola par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu.
6.      Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, skola par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, skola par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
7.      Klases audzinātājs (grupas skolotājs) ir atbildīgs par vecāku (aizbildņu) iepazīstināšanu ar šo kārtību, kā arī šī kārtība tiek publicēta skolas tīmekļa vietnē.

Direktore                                                                                    I.Šmate